Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1.1. Navis Sport v.o.f. ingeschreven bij de K.V.K. onder nummer 09067204
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Navis Sport.
1.3. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.navissport.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid / Uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Navis Sport zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor Navis Sport alleen bindend indien en voor zover deze door Navis Sport uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Alle prijzen van de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.3. Bijdrage in de verzendkosten worden apart vermeld en zijn tijdens de bestelprocedure apart zichtbaar aan het eind van de bestelling.

Artikel 4 – Overeenkomst/levertijd
4.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Navis Sport onverwijld de door elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.2. Zodra de betaling door Navis Sport is ontvangen stuurt Navis Sport de producten zo spoedig mogelijk toe in ieder geval binnen 5 werkdagen.
4.3. Navis Sport raadt de klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor Artikel 8 reclame.
4.4. Navis Sport is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
4.5. Indien producten niet voorradig zijn en Navis Sport niet binnen 10 werkdagen kan leveren na ontvangst van de betaling dan neemt Navis Sport contact met klant op.
4.6. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 werkdagen duurt dan worden eventueel gedane betalingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding aan de klant terug betaald.
4.7. Zodra de te leveren producten op het gegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft over op de klant.

Artikel 5 - Eigendomsoverdracht
5.1. Zolang klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Navis Sport.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden
6.1. Klant dient de betalingen van Navis Sport volgens de in de bestelprocedure op de webshop gegeven methodes te voldoen.
6.2. Alle betalingen zijn vooraf en zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Navis Sport is bijgeschreven worden de goederen aan de klant verstuurd zoals vermeld onder 4.2 of 4.6
6.3. Indien de klant aangeeft de artikelen af te halen bij Navis Sport, moet de betaling reeds zijn gebeurd via iDEAL of de klant dient bij het ophalen van de artikelen het bedrag te voldoen.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 In geval van overmacht is Navis Sport niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 8 - Ruilen, Retourneren
8.1. De retouren dienen te worden aangemeld via e-mail info@navissport.nl of telefonisch 0543-476812
8.2. Artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd te worden. Het retourtermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
8.3. Artikelen dienen niet gebruikt, gedragen en gewassen te zijn.
8.4. Artikelen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd.
8.5. Labels mogen niet worden verwijderd van de artikelen
8.6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist (evt. verzekerd) retourneren.
8.7. Indien de consument gebruik maakt van het retourrecht, komen ten hoogste de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

Artikel 9 - Reclamatie
9.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt dan dient klant binnen een termijn van 2 maanden Navis Sport in kennis te stellen. Gebeurt dat niet dan vervalt elke aansprak ten aanzien van Navis Sport.
9.2. Indien Navis Sport de reclamatie gegrond acht. Worden na overleg met de klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.
9.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 10 - Slotbepalingen
10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 

Bredevoortsestraatweg 27
7121 BA Aalten
Telefoon: 0543 - 47 68 12
E-mail: info@navissport.nl
Internet: www.navissport.nl
© Navis Sport 2019 - Sitemap - Disclaimer